วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน

วิสัยทัศน์

“สังคมน่าอยู่  สาธารณูปโภคครอบคลุม  พัฒนาชุมชนสู่ความพอเพียง”

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

          ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มให้สามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม

2. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา

4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

5. จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

6. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

7. พัฒนาการจัดการสาธารณภัยให้มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10. ส่งเสริมสนับสนุน บำรุงศาสนา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม

11. พัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล