ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปันจัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ประจำปี 2563

475

เดือนมิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปันจัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง บุตรหลาน และครูประจำชั้น และสร้างความอบอุ่นในครอบครัว และเพื่อให้ทราบถึงความต้องการและอุปสรรคปัญหาภายในครอบครัวของเด็กนักเรียนเบื้องต้น ที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูนจะได้ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือได้เบื้องต้น