สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖