องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูนดำเนินการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำนักงานให้สำหรับผู้มารับบริการซึ่งเป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์

293

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูนดำเนินการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำนักงานให้สำหรับผู้มารับบริการซึ่งเป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์