องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำเภาลูน ดำเนินการออกเยี่ยมและจัดบริการการดูแลด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลสำเภาลูน โดยมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver)

30

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำเภาลูน ดำเนินการออกเยี่ยมและจัดบริการการดูแลด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลสำเภาลูน โดยมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver)