อบต.สำเภาลูนดำเนินการจัดโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ราย นายรื่น ขุมรอบ ราษฎรบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

80

อบต.สำเภาลูนดำเนินการจัดโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ราย นายรื่น ขุมรอบ ราษฎรบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์