อบต.สำเภาลูน ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน

70

อบต.สำเภาลูน ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล