อบต.สำเภาลูน ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่บริการ อบต.สำเภาลูนได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต้นแบบ) จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวเชดและเกษตรอำเภอบัวเชด พร้อมทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม โดยแหล่งเรียนรู้นี้ประกอบไปด้วยการดำเนินงานเกษตรแบบผสมผสาน การทำไร่นาสวนผสม และมีประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่น อาทิ เช่น การประกอบอาชีพจักรสาน การประกอบอาชีพทำดอกไม้จันทน์ การผลิตเห็ดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวาท ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นเกษตรกรและประชาชนในตำบลสำเภาลูน ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงวัฒนธรรมในตำบลสำเภาลูน อบต. สำเภาลูน จึงขอเชิญชวนเยี่ยมชมและท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชิงวัฒนธรรม และหากมีความประสงค์เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ติดต่อได้ ณ

58

อบต.สำเภาลูน ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่บริการ อบต.สำเภาลูนได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต้นแบบ) จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวเชดและเกษตรอำเภอบัวเชด พร้อมทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม โดยแหล่งเรียนรู้นี้ประกอบไปด้วยการดำเนินงานเกษตรแบบผสมผสาน การทำไร่นาสวนผสม และมีประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่น อาทิ เช่น การประกอบอาชีพจักรสาน การประกอบอาชีพทำดอกไม้จันทน์ การผลิตเห็ดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวาท ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นเกษตรกรและประชาชนในตำบลสำเภาลูน ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงวัฒนธรรมในตำบลสำเภาลูน อบต. สำเภาลูน จึงขอเชิญชวนเยี่ยมชมและท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชิงวัฒนธรรม และหากมีความประสงค์เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ติดต่อได้ ณ อบต.สำเภาลูน