ออกเยี่ยมผู้ป่วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวเป็นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสของตำบลสำเภาลูน

226

เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปกครองอำเภอบัวเชด และองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน ออกเยี่ยมผู้ป่วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวเป็นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสของตำบลสำเภาลูน