โครงการการป้องกันและควบคุม​โรคติดต่อ

51

กิจกรรม​การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดพาหะนำโรคไข้เลือดออก​ โรคลำปีสกิน และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์​พาหะนำโรค