โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลังหมู่บ้านตาปัน หมู่ที่ 2ไปสายอ่างเก็บน้ำบ้านสะเดาน้อย ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

653

1.ตารางแสดงวงเงินและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง