โครงการซ่อมแซมผิวถนนสายหลังหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 ไปสายบ้าน แสนทอง ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

622

1.ตารางแสดงวงเงินและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง