โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางสาย หน้าโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน (บ้านไทยเดิม หมู่ที่ 3)– บ้านไทยเดิมน้อย ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

579

1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง