โครงการซ่อมแซม ถนนหินคลุกสายหลังหมู่บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ไปสายหนองน้อย ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

520

1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง