โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ(บริเวณหนองซิม)เพื่อแก้ไขปัญาหาน้ำท่วมและภัยแล้ง บ้านไทยเดิม ม.3

596

1.ประกาศเปิดเผยราคากลาง