โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ(คลองส่งน้ำทิศตะวันออกหมู่บ้าน)เพื่อแก้ไขปัญาหาน้ำท่วมและภัยแล้ง บ้านโคกสมอง ม.5

474

1.ประกาศเปิดเผยราคากลาง