โครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

51

อบต.สำเภาลูนดำเนินการจัดโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ราย นายสิทธิ์ โสภา ราษฎรบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 9 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 40,000 บาท