โครงการฝึกอบรมอาชีพสานเปล

91

“องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูนร่วมกับชมรมคนพิการจังหวัดสุรินทร์ดำเนินกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพสานเปล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ”