โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

120

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูนดำเนินการจัดงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 มีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ผู้สุงอายุในพื้นที่ตำบลบลสำเภาลูน โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตไทยโดยใช้การแพทย์แผนไทยหรือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ความรู้ในเรื่องการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันตามหลักโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ การนวดพื้นฐาน การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุการประยุกต์ใช้วัสดุตามธรรมชาติเป็นเครื่องออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และการตรวจคัดกรองสุขภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพร่างกาย ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ