โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพในชุมชนหลักสูตร “การประดิษฐ์ของชำร่วย” ประจำปี พ.ศ.2563

554

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูนร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวเชด ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพในชุมชนหลักสูตร “การประดิษฐ์ของชำร่วย” ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านสวาท หมู่ที่ 4 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ตามโครงการเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มอาชีพที่สนใจ
สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริม เป็นการเพิ่ม รายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว