โครงการส่เสริมอาชีพ

387

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูนร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวเชดดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพในชุมชนหลักสูตร “การประดิษฐ์ของชำร่วย” ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่  30 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านสวาท  หมู่ที่  4 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โดยเป็นการบูรณาการจัดฝึกอบรมร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ และเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน