โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

241

เมื่อวันที่ 22  มีนาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน  ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน